REGULAMIN ZAKUPÓW

§1 Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – motoautoshop.pl z siedzibą w Warszawie ( adres siedziby i adres do korespondencji Warszawa 02-796 ul. Wąwozowa 22/114 NIP 527-105-08-57 adres poczty elektronicznej kontakt@motoautoshop.pl tel: +48 881-480-793

 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.motoautoshop.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.

 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.

 2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

 4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 6. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

 7. Towary sprzedawane przez Sklep pochodzą z bieżącej produkcji i są pełnowartościowe, dystrybuowane bezpośrednio przez producenta i posiadają pełną gwarancję producenta.

§3 Składanie Zamówień

 1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:

 • za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz;

 • przez telefon na numery: +48 881-480-793

 • pocztą elektroniczną (e-mail na adres kontakt@motoautoshop.pl )

 1. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.

 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

 3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

a) automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia Zamówienia za pomocą serwisu Sklepu internetowego)

b) w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 4 ust. 4 lit. a) Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.

 2. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

 3. W związku z faktem, iż wszelkie dokumenty przesyłane do Klienta w związku z realizacją Zamówienia zapisywane są w formacie PDF, Kupujący w celu dokonania Zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer z dostępem do internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF.

 4. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej (plik PDF): potwierdzenia złożenia Zamówienia, niniejszego Regulaminu oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§4 Koszt dostawy

 1. Koszt dostawy Towaru na terenie kraju (koszty przesyłki) pokrywa Kupujący.

 2. Sprzedawca wysyła towar za pośrednictwem firmy kurierskiej dpd w następujących cenach:

 • Kurier dpd 12,00 PLN Płatność z góry

 • Kurier dpd 12,00 PLN Płatność przy odbiorze

 • Kurier dpd (box) wysyłka gratis Płatność z góry

 • Kurier dpd (box) wysyłka gratis Płatność przy odbiorze

 1. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.

§5 Warunki płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 • gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem);

 • przelewem elektronicznym bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 65 17500012 00000000 36081187

 • za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182

 1. Terminy płatności:

 • w przypadku płatności za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru;

 • w przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym bądź za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia;

§6 Realizacja Zamówień

 1. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.

 2. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.

 3. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera. Dostawa następuje jedynie na terenie Polski.

 4. Przesyłki kurierskie dostarczane są w terminie 2-3 dni od daty zawarcia umowy.

 5. Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej i jest on udostępniany Kupującemu do wydruku w wysyłanej na e-mail wiadomości,. Na życzenie Klienta dokument sprzedaży może zostać przesłany w formie papierowej pocztą; w tym celu prosimy o informację na adres kontakt@motoautoshop.pl

§7 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

 1. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy.

§8 Odstąpienie od umowy("zwrot" Towaru)

 1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. do dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub:

a) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;

b) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

 2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

f) dostarczania prasy;

g) usług w zakresie gier hazardowych.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 2. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.

 3. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. Płatności, o których mowa w ust. 6 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 6. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §8 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§9 Reklamacja

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady sprzedanego Towaru.

 2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@motoautoshop.pl

 3. Składającemu reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii. Sprzedawca zaleca również dołączenie zdjęć ukazujących wady towaru.

 4. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.

 5. Kupujący może skorzystać z możliwości przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

 6. Platforma ODR

 • Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR.

 • Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet.

 • Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr

 • Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

 • Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej do kontaktu z Klientami: kontakt@motoautoshop.pl

§10 Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Podanie danych osobowych jest konieczne dla umożliwienia realizacji Zamówienia.

 2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi Zamówienia.

 3. Kupujący, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „ Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

§11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin”.

 4. Platforma ODR - Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr